First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Bosschaerts - Persyn Genealogical research - Old Documents

Earliest Traces


Old Documents

Jan Bosschaert, 1521

Source: Notarial Archive of City of LIER
Book 1250 (Alderman's letters, agreements, contracts, etc., 1814 acts, 27.06.1508 - 08.1576)

Original text (Dutch):
Akte 379

Jan Bosschaerts wonende tot de stad van Ghendt heeft belooft te geven en te betalen aan Geert Clemmen, schrijver van den vee [Veemarkt in Lier] alhier de somme van xxx [30] Rijns Gulden toekomende van de ossen voor een jaer ingeschreven op zijn naam. Te weten x [10] Rijns Gulden op St. Jan in midzomer eerstkomende [ongeveer 20 juni] Noch x [10] Rijns Gulden te Bamis daarna [St. Baafsmis; op 1 oktober] en gelijck [x] 10 Rijns [Gulden] vandaag over één jaar, sonder langer vertraging.
[Jan Bosschaerts is] ongepoorterd en ongebrijt, en verbindende daar voor se et sua presentie et futura. [verbindt zichzelf en zijn bezittingen als pand]. Met conditien of hij enig van de voorschreven termijn liet overgaen, dat de gehele somme gevallen is verschenen sal sijn Ende hebben bij gebreecke van de voorscreven betalingen.
Soe heeft den selver Jan in handen van den zweerddrager aen de heiligen gezworen in der vroenten [gevangenis] deeser stadt te comen en daer inne te blijven tot sunder cost totdat de voorscreven geerft vol ende al van de voorscreven sommen gecontenteert sal wesen.
(3 woorden geschrapt) sonder fraude.

In aanwezigheid van: Haegen, Maloes, Mechelen, Huysse en schepenen.
14 november 1521

Translation:

Jan Bosschaerts
, who lived in the city of Ghent, promised to give and pay to Geert Clemmen, writer (clerk) at the Veemarkt (Market of cattle) in Lier, 30 Rijns Guilders because the oxes were registered at his name. Jan Bosschaert had to pay in 3 times: 10 Rijns Guilders at St. Jan in midsummer [about 20 June], 10 Rijns Gilders at Bamis [Mass of St. Baafs; 1 Oktober] and finally 10 Rijns Guilders at the same day one year later, without any delay.
Jan Bosschaerts does not have a township and is 'ongebrijt' (no profession?), and gives himself and all his possessions as pawn. If he cannot pay at the mentioned day, he is sentenced to stay in prison untill his debts are payed.
Haegen, Maloes, Mechelen, Huysse and aldermen were present - 14 November 1521


Dionijs Bosschaerts, 1579

Source: Notarial Archive of City of LIER, Book 0043 ('Scabinaire' Protocols)
Original text (Dutch):
Dionijs Bosschaerts wijlen Adriaenssoone woonende tot Antwerpen ende Adriaen Eggericx wijlen Janssoone zijn momboiren gewordde van Anna ende Catalijne Eggerix oudt de voirschreven Anna ontrent [vijf] acht of ix jaeren ende Catalijne ontrent 13 jare daer moeder aff is geweest Catlijne Dentels ende Merten Bosschaerts ende Dionijs Bosschaerts voirschreven zijn insgelijks momboire geworden vande kinderen wijlen François van Paesschen ende Berbele Bosschaerts zijnen huysvrouw ende hebben den behoerlijcken eedt daertoe staende gedaen ter mannisse Schouteted 8 den xxe february anno Lxxix in collegie vande scepen. <anno 1579>

Translation:
Dionijs Bosschaerts, son of the deceased Adriaen, lived in Antwerp; and Adriaen Eggericx, son of the deceased Jan, are assisted as the 'momboirs' of Anna (5 years old) and Catalijne Eggerix (13 years old) while their mother, Catlijne Dentels, is dead.
Merten Bosschaerts and Dionijs Bosschaerts (mentioned above) are also momboren of the children of François van Paesschen (deceased) and Berbele Bosschaerts, his housewife.
They took oath in presence of the Bailiff on 8 February 1579.

Jan and Gommaer Bosschaerts & Janneke Van Ayen, 1617

Source: Notarial Archive of City of LIER, Book 0043 ('Scabinaire' Protocols)

Original text (Dutch):
Jan Bosschaerts vande vaderlijcke zijde ende Mathijs van Roye Janssoone vande moederlijcke sijde zijn momboiren geworden vanden minderjarige kynderen van Gommaer Bosschaerts, daer moeder daer moeder aff was wijlen Janneken van Aven, namentlijck van Lyntken oudt omtrent 15 jaren ende Marijntken oudt omtrent xi jaren Maeyken oudt omtrent viii jaren ende Franchoys Bosschaerts oud omtrent seven jaren ende hebben den eedt daertoe staende gedaen in collegio den xii juny 1617.

Translation:
Jan Bosschaerts of the paternal side, and Mathijs van Roye, son of Jan, of the maternal side, are the 'momboirs' of the minor children: Lytken (15 y.), Marijntken (11 y.), Maeyken (8 y.) and Franchoys Bosschaerts (7 y.); of Gommaer Bosschaerts because their mother/ wife Janneken van Aven is dead.
They took oath in the college on 12 June 1617.
Antonius Bosschaart, 1723

Source: Notarial Archive of City of LIER, Book ...
Original text (Dutch):
Etiket: Mijn heer De Heer Notaris en Prokuruer berkman woont tot Lier in Brabant

Mijn Heer De Heer Notaris en Prokareuer Berkman

Dese dient om U bekent te maken en het selve werk U in handen te geven als dat ik Antoenie Schaap, schipper op Gent, verkocht hebben een schip seep. Assen Aen eenen aen Antoenie Bosschaart woont in De kempeche kaer tot Lier aldaar met welke ike kondietie hebbe gemaackt op den sesde mij laastlede 1723 en dat voor 4 guldens en seventien stuijvers het hondert en den meter half en half van wedersijde te betalen genaemt Jan den Dander woont tot Duffelen.
(Tekst op achterzijde:)
Dit is alles soo geschiet en hebben daar schrift van Antoenie Bosschaart in mijn hant van met die beloften dat binnen 3 a 4 weken souden mijn gelt toesenden met schipper mon Adriaen van Sprang alwaar getuijgen van geweest sijn mijn heer de Haas koopman in houtwaren en sijn vrou ook van Sprang self en schipper van Sprang daar van ses pont groot aen gelt ontfangen en ik noch geen eenen penninck noch op mijn brieven geen antwoort bekom van den kooper of geen gelt als of het hem niet aengienck en dat wert ik moede want ik meuingen mael den kooper hebben gewaarschout daarom ben ik genootsaakt U volkomen last te geven om op het spoedight het gelt met regt en reden af te vorderen want mijn sulke koopmans schap geen profijt toe kan brengen kan mijn heer notaris Berkman wel denken versoeken dan met den eersten gelegenthijt dit goede eijnde af te wachten in antwoort van desen met den eerste posdau(f)

sal mijn hier dan op hier verlatens en blijven U genegen vrint

Vrint Antoenie Schaap buertman op Gent Woont alhier tot Dordreght

Den 16 november 1723

Translation:
Outside, at the envelop: Mr Notary and Attorney Berkman, Lier in Brabant

Dear Mr Notary and Attorney Berkman, I hereby inform you that I, Antoenie Schaap, shipper on Ghent, have sold a ship of soap.
On 6 May 1723 Antoenie Bosschaart, who lives in De Kempeche kaer in Lier, and Jan den Dander, who lives in Duffel, have promised to pay me 4 Guilders and 17 stuivers (...). Antoenie Bosschaart promised me to send the money within 3 or 4 weeks. Adriaen van Sprang, shipper, Mr. De Haas, merchand in wood, and his wife are my wittnesses. I have not received any money. I warned the buyer that I will be obliged to charge you to claim the money.
I hope you can solve this problem as soon as possible. I am waiting for you answer with the first dove.

Your dearest friend,

Friend Antoenie Schaap, 'buertman' on Gent, living here in Dordrecht.
Testament of Petrus Bosschaert & Elisabeth De Pooter, 1743
Show their genealogy
Source: Notarial Archive of City of LIER
Notary Joannes Franciscus Berchmans, bundle nr.1495 act 10.

In den naem ons heeren Amen.

Bij den inhouden van dezen tegenwordighen openbaeren instrumente van testamente sij cond & kennelijck allen ende eenen ingelijcken Dat inden Jare desselfs Alsmen schreeff Duijsent sevenhondert Drijen viertigh den vierthiende dagh der maent van februari voor mij Joannes Franchoys Berchmans openbaer bij haere Majesteit Souverijne Raede geordonneert in Brabant geadmitteert notaris tot Lier Residerende ende inde presentie van getuijgen naergenoemt compareerde Peeter Bosschaert sieck te bedde liggende & Elisabeth De Pooter sijne huijsvrouw gesond inde hunne memorie verstant & vijff sinnen over al wel machtigh sijnde soo dat aen mij notaris ende den ondergenoemde getuijgen claerlijck blijckende De welcke overdenckende den mensche natuere Broosheijt Des seckerheijt Des doodts & datter niets onseckerder en is dan de ure der selver hebben Daeromme van deser werelt niet willen scheijden sonder eerst & voor al gedisponneert te hebben van hunne teijdeleijcke goederen hun bij godt Almachtigh op deser werelt verleent sonder inductie ofte persuatie van Imanden soo sij verclaeren inden forme & maniere naervolgende casserende, wederroepende casserende <... missing >

weder roepende Doodt & te niet doende alle hunne voorgaende testamenten codicielen donatien causa mortis vel inter vivas bij hun testateuren voor date Desen ge­maeckt voor wat notaris ofte publiecke persoon tselve souden moegen wesen ge­schiet willende & uijtterlijck bespreckende dat dit hunne tegenwordigh testament sal valideren effect sorteren & achtervolght worden niettegenstaende alle solemniteijten in dese niet en ware geinserueert ... niettegenstaende eenighe municipale statuten Godts ofte previlegien soo want alle de selve hebben testateuren gederogeert soo sij die derogeren midts desen Inde eersten beveelen sij testateuren hunnen sielen soo wanneer die door den willen godts uijt hunnen lichaemen sullen comen te scheijden godt Almachtig Maria sijne gebenedeijde moeder & maegd ende alle godts Lieve heijligen & su….


Doode lichaeme ter geweijde aerde stellende hunne begraffenisse ter discretie van lanxlevende van hunnen beijde comende hier mede tot Dispositie van alle hunne teijde­lijcke goederen soo haeffelijcke als ervelijcke selver gemunt & ongemunt …. ende crediten van wat nature qua­liteijt quantiteijt ofte Coditatie … die mochten wesen allen der selver sij testateuren gegeven gelaeten & gemaeckt aen malcanderen & elck een den Anderen Reciproce …& … te weten den eerststervende aen de lanxlevende van hun beijde om met de selve gedaen te worden hunnen vrijen ende liberen wille de selve te moegen vercoopen versetten belasten veralieneren ende daer van Disponneren Alles ten gelieffe van den lanxlevende van hun beijde uijtgenomen de legitime aen hunne kinderen noemende instituerende sij testateuren den eerststervende den lanxlevende beneffens hunne kinderen hunne gerechte erffgenaeme pleno jure institutionis …. dese & op dat dit hun tegenwordigh testament te beter ter executie soude worden gestelt als testamentele momboir ofte momboiresse over hunne kinderen met macht om in cas van noode te stellen andere testamenteele momboirs exenderende ten dien eijnde Alle weesheeren wethouderen weesheeren officieren & instituerende als alle andere heere die dit eenighsints souden moegen aengaen als niet willende dat denselve iets in sijn sterffhuijs sullen hebben te seggen ofte te bemoeijen <... onvoll. copy>
Ende dit verclaerde de testateuren te weten in testament & codicielen van uijtterste willen reserverende ende versoeckende hier van bij den notaris gemaeckt & gelevert te worden instrumentum in forma Actum …Lachenen Date ut ante present
Peeter van den brand & geerard.. basttens als getuijgen hier toe versoecht & gebeden & De testateuren beneffens de getuijgen door mij notaris door mij notaris afgevraeqht oft sij conden schrijven verclaeren den testateuren & de 1e getuijgen dat Ja & de testatrice & Den leste getuijgen dat neen verclaeren … De weerde niet te excederen … de tweehondert guldens

peeter bosshers hantecken [X] van Elisabeth De Pooter
Peeter van den Brant hantecken van [+] geeraerd Bastiaens

quot Attestor J. F. Berckmans Notaris Publicus


Return to Index of additional webpages
© Rudi Bosschaerts, 2004
Top of pageGo back